Wachtwoord vergeten?
Advertentie plaatsen

Algemene voorwaarden Caravandeal.nl

Deze voorwaarden dient u nauwkeurig door te lezen voordat u gebruik gaat maken van Caravandeal.nl, op welke manier dan ook. Indien u gebruik maakt van Caravandeal.nl, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Definities

·         Caravandeal.nl
Alle pagina's die deel uit maken van de website http://www.Caravandeal.nl

·         Advertentie
Het aanbieden van een product of dienst en/of het vragen naar een product of dienst op Caravandeal.nl

·         Adverteerder
De particulier of bedrijf die een of meerdere advertenties heeft geplaatst op Caravandeal.nl.

·         Gebruiker
Ieder persoon die, op wat voor manier dan ook, gebruik maakt van Caravandeal.nl. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het zoeken naar en bekijken van advertenties, het reageren op advertenties en/of het bieden op advertenties.

·         Schade
Alle vormen van schade, zowel direct als indirect

Gratis registratie

Het plaatsen van advertenties op Caravandeal.nl is pas mogelijk nadat de adverteerder zich heeft geregistreerd op Caravandeal.nl, dit is alleen mogelijk via het registratieformulier. Aan het registreren op Caravandeal.nl zijn geen kosten en/of abonnement verplichtingen verbonden, het adverteren op caravandeal is gratis. Dit met uitzondering van de hieronder genoemde opties. Hierbij zal geen abonnement verplichting van toepassing zal zijn. De hieronder genoemden betaalopties zijn geheel vrijblijvend.

Kosten voor het plaatsen / verlengen van een advertentie is gratis.

Prijzen extra opties.

De kosten van een weblink is  € 1.99 per maand, voor veelverkopers en/of verhuurders is dit

onbeperkt. ( dit wel doorgeven aan de klantenservice)

Het omhoog plaatsen van een advertentie voor  € 1.99

Het plaatsen van een topadvertentie voor € 6.99   per maand

De advertentie van de week op de homepage voor  € 9.95     

Dit kunt u doen door inloggen in "mijn account" -> ga hiervoor naar mijn advertenties -> per advertentie staat dan een optie die je kan volgen.

De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat, ten tijde van het registreren, alle gegevens volledig en naar waarheid worden ingevuld. De adverteerder kiest ten tijde van zijn registratie zelf een gebruikersnaam en wachtwoord. De adverteerder is zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van deze gegevens. Caravandeal.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het door de adverteerder ter beschikking stellen van zijn gegevens aan derden. De adverteerder dient er zorg voor te dragen dat ook na registratie de gegevens actueel blijven, indien nodig dient de adverteerder de gegevens zelf te wijzigen.Caravandeal.nl is niet verantwoordelijk voor het ontbreken en/of onjuist zijn van gegevens verstrekt door de adverteerder. De adverteerder zal Caravandeal vrijwaren voor elke aansprakelijkheid die daarmede kan samenhangen.

Adverteren

Na registratie is het mogelijk, een advertentie te plaatsen op Caravandeal.nl. Adverteerder draagt zelf zorg voor de inhoud van de advertentie. Caravandeal.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot deze inhoud. De advertenties mogen, voor zover daarvoor geen anders luidende schriftelijke toestemming van Caravandeal is verkregen, uitsluitend te maken met europeesche vakantieaanbod.(hiermee wordt bedoeld, geen vakanties en/of activiteiten van landen buiten europa )Het is toegestaan een advertentie meerdere malen te plaatsen, niet in verschillende categorieën en/of groepen. Hieronder valt niet de advertenties met soortgelijke kenmerken en/of eigenschappen. Deze moeten onder de juiste, categorieën en/of groepen geplaatst worden. Het is verboden advertenties te plaatsen die, naar strekking en/of inhoud, in strijd met de wet en/of openbare orde en goede zeden zijn. Het is verboden advertenties te plaatsen waarin rechten van derden worden geschonden en/of inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendommen van derden. Het is een adverteerder ten alle tijde toegestaan zijn advertentie te wijzigen en/of te verwijderen.Caravandeal.nl behoudt zich het recht voor om advertenties te wijzigen en/of te verwijderen.Caravandeal.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel die ontstaat door het niet kunnen tonen van de advertentie.

Caravandeal.nl is een platform

Caravandeal.nl functioneert als een laagdrempelig platform waar iedereen, naast het aanbieden van objecten, producten en of diensten, ongedwongen kan snuffelen tussen al het aanbod. Caravandeal.nl is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Om die reden kan Caravandeal.nl dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen. Onze diensten zijn slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten enkel toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht.

Copyright materiaal

Afbeelding(en)/lay-out/ontwerp/foto’s/tekstmateriaal

Adverteerder garandeert dat hij het copyright bezit van de geplaatste foto’s en/of afbeelding (en) dat hij aan ” Caravandeal.nl” levert (het materiaal) of dat hij toestemming heeft gekregen van de eigenaar van het copyright  om ” Caravandeal.nl” het materiaal te laten gebruiken. De adverteerder verleent ” Caravandeal.nl” een permanente vergunning om het materiaal te gebruiken voor handelsdoeleinden, zonder daar royalty’s te moeten betalen. De adverteerder moet ” Caravandeal.nl” onmiddellijk schadeloos stellen voor al de onkosten, elk verlies of elke aansprakelijkheid (met inbegrip van de onkosten voor wettelijke vertegenwoordiging) ten nadele van ” Caravandeal.nl” als gevolg van inbreuk op het copyright op het gebruik van het materiaal. De adverteerder weet dat  foto materiaal en/of tekstmateriaal van gelijk welk onderdeel van deze website niet gereproduceerd mag worden zonder toestemming van de auteur van het copyright materiaal.Caravandeal.nl is niet aansprakelijk voor verlies  en/of enige schade als gevolg van het onderwerp van de lay-outs van wijzigingen in de foto’s en/of tekst die door de adverteerders worden. verstrekt.Caravandeal.nl behoudt  zich het recht voor het uiteindelijke onderwerp te bepalen van de advertenties op “deze website’’de teksten te bewerken en lay-outs en/of foto’s en /of tekstmateriaal aan te passen.Caravandeal.nl  behoudt  zich eveneens aan het recht om tekstgegevens in de online adverteerderdatabase aan te passen en/of  te bewerken. Indien er foto’s en/of afbeeldingen bij een advertentie worden geplaatst mogen deze foto’s niet in strijd zijn met de wet en/of openbare orde en goede zeden.

Relatie adverteerder - gebruiker

Caravandeal.nl biedt adverteerders en gebruikers de mogelijkheid om in contact met elkaar te komen. Indien een gebruiker en adverteerder, als gevolg van deze bemiddeling, een overeenkomst sluiten dan is Caravandeal.nl hierbij geen partij. Door het bieden op advertenties geeft een gebruiker de adverteerder gelegenheid om in onderhandeling te gaan met deze gebruiker. Een bod houdt, voor zowel de gebruiker als de aanbieden, geen verplichting in om tot het sluiten van een overeenkomst over te gaan.Caravandeal.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade en/of ander nadeel, die voortvloeit uit de bemiddeling tussen adverteerders en gebruikers.

Biedingen niet bindend

Caravandeal.nl is geen veilingsite, maar een advertentiesite met de mogelijkheid tot bieden. In beginsel is een bod niet bindend en verplicht het u niet tot aan- of verkoop. Dit geldt echter niet indien een adverteerder in zijn advertentie op dit punt uitdrukkelijk andere regels hanteert. Er is geen sluitingstermijn, de advertentie en dus tevens het bod worden verwijderd als de advertentie ouder is dan twee maanden.

Betaalde diensten

Caravandeal.nl biedt de mogelijkheid om advertenties extra te promoten, aan deze dienst zijn extra kosten verbonden.(Top advertenties)Caravandeal.nl geeft geen enkele garanties omtrent de resultaten van de extra promotie. Hier kunnen dus ook geen rechten aan worden ontleend.Caravandeal.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel die ontstaat door het niet kunnen tonen van de advertentie met de daaraan gekoppelde "promoot mijn advertentie" voordelen. Eenmaal aangeschafte munten en/of extra promotie wordt niet gerestitueerd.

Koop/huurovereenkomst

·         Caravandeal.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel, die voortvloeit uit de bemiddeling tussen adverteerders en gebruikers.

·         Caravandeal.nl biedt adverteerders en gebruikers de mogelijkheid om in contact met elkaar te komen, en een overeenkomst te sluiten. Hierbij is Caravandeal.nl geen partij, en zal niet aansprakelijk zijn voor schade en/of ander nadeel, die voortvloeit uit de bemiddeling tussen adverteerders en gebruikers.

Overige aansprakelijkheid

Deze website wordt niet gehost op een server van Caravandeal.nl. Een goede werking van de website kan niet gegarandeerd worden.Caravandeal.nl heeft een optimale instelling van de server, die bij een andere provider anders kan zijn.Caravandeal.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel, die voortvloeit uit overmacht en niet goed functioneren en/of niet bereikbaarheid van het netwerk.Caravandeal.nl is niet verantwoordelijk voor site’s die buiten het domein van Caravandeal.nl vallen. Hieronder vallen meer, maar niet uitsluitend site’s die bereikbaar zijn via gesponsorde koppelingen en/of koppelingen in een advertentie. Hierom aanvaardt Caravandeal.nl ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot schade en/of ander nadeel die voortvloeit uit het bezoeken/adverteren van de desbetreffende site. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent wet en jurisprudentie wordt begrepen. Aansprakelijkheid van Caravandeal voor haar verplichtingen op grond van de met de adverteerder gesloten overeenkomst is voorts beperkt tot het bedrag dat de adverteerder heeft betaald c.q. is verschuldigd voor de plaatsing van de advertentie.

Verwijzingen naar websites of diensten van derden


De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast uw Caravandeal.nl advertentie. Caravandeal.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.
Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, zoals bij voorbeeld Bibit, dan valt uw gebruik daarvan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener. Caravandeal.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners

Onrechtmatige handelingen

·         Indien er in strijd met deze voorwaarden en/of de wet wordt gehandeld heeft Caravandeal.nl het recht om advertenties te wijzigen en/of te verwijderen. Tevens heeft Caravandeal.nl in die gevallen het recht om adverteerders de toegang tot Caravandeal.nl te ontzeggen.

·         Bij misbruik van Caravandeal.nl kan aangifte worden gedaan en zullen gegevens van de adverteerder en/of gebruiker, zonder voorafgaande toestemming, ter beschikking worden gesteld aan justitie.

·         Bij oplichting verleend Caravandeal.nl alle mogelijke hulp aan justitie en zullen ook de gegevens van adverteerder en/of gebruiker, zonder voorafgaande toestemming, aan justitie ter hand worden gesteld.

Vrijwaring

·         Adverteerder vrijwaart Caravandeal.nl tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het beweerdelijk niet voldaan zijn aan de hierboven beschreven punten.

·         De Adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die terzake door Caravandeal.nl moeten worden gemaakt. Deze voorwaarden zijn op alle diensten van Caravandeal.nl van toepassing onverminderd de wettelijke bepaling die van kracht zijn.

Persoonlijke gegevens

·         Bij het plaatsen van de eerste advertentie of bij het registratie proces dienen een aantal contact gegevens te worden opgegeven. Deze contactgegevens worden gebruikt bij het plaatsen van advertenties. Bezoekers van Caravandeal.nl kunnen met deze gegevens contact met u opnemen.

·         Het is mogelijk om persoonlijke gegevens te wijzigen of te verwijderen van Caravandeal.nl.

·         Uw persoonlijke gegevens worden niet voor andere doelen gebruikt dan Caravandeal.nl.

Techniek

Van elke bezoeker wordt het IP adres opgeslagen. Het IP adres wordt gebruikt om te kunnen traceren welke pagina's de bezoeker heeft bezocht.

·         Het IP adres wordt verstrekt aan justitie en of politie alleen wanneer wij hier een vordering voor ontvangen.

·         Een cookie wordt gebruikt om het wachtwoord van een gebruiker op slaan, deze kan bij het aanmelden worden uitgeschakeld.

Cookies

Een cookie wordt gebruikt om het wachtwoord van een gebruiker op slaan, deze kan bij het aanmelden worden uitgeschakeld.

·         Google maakt gebruik van cookies om op Caravandeal.nl advertenties weer te geven.

·         Met de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan u als bezoeker op basis van bezoek aan Caravandeal.nl en andere websites op internet.

·         U kunt zich af melden voor het gebruik van deze DART cookie door naar het http://www.google.nl/policies/privacy/ te gaan.

 

Link

Adverteerders kunnen een link (website verwijzing) bij een advertentie plaatsen.

Caravandeal.nl zal niet verantwoordelijk zijn voor content van deze websites.

Hoogachtend,

Caravandeal.nl

Nederland.

Caravandeal.nl is een onderdeel van Griend-Marktplaatsen Groep

 


Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding verbergen?